Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja
Datum objave: 30.3.2017

Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, objavlja na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16)

javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja1.    Prodajalec Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.

2.    Predmet prodaje sta nepremičnini parc.št. 141/5 in 140/5 k.o. 989 Šmatevž, v skupni izmeri 2.451 m2. Nepremičnini sta po namenski rabi stavbno zemljišče, z oznako SC - čiste stanovanjske površine, namenjene za gradnjo stanovanjskih stavb, izjemoma kmetij s stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami. Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša 30.600,00 € (brez DDV).

3.    Ponudbo za nakup nepremičnin lahko dajo fizične osebe, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci, kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS.

4.    Ponudniki za nakup nepremičnine pošljejo svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti do 14.4.2017, do 12. ure, na naslov : Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Šmatevž«.

5.    Ponudbi je potrebno priložiti:
•    za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje,
•    za fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
•    za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni,
•    dokazilo o vplačani varščini, ki znaša 10 % ponujene cene nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun občine Braslovče, številka 01351-0100004434,
•    pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo.

6.    Neuspelemu ponudniku se varščina brezobrestno vrne v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu kupnine. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Občine Braslovče.

7.    Kriterij za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena, pri čemer si prodajalec z namenom dosega najvišje ponudbene cene, dopušča možnost pogajanja z vsemi ponudniki.

8.    Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine s ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek, na predlog komisije ali drugega pristojnega organa do sklenitve pravnega posla, ustavi.

9.    Odpiranje ponudb bo javno, dne 19.4.2017 ob 13. uri, na naslovu: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, sejna soba.

10.    Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju.

11.    O izbiri najugodnejšega ponudnika, oziroma o odločitvi komisije, bodo ponudniki obveščeni s sklepom o izbiri, najkasneje v roku 10 dni po končanem izboru.

12.    Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe, oziroma od izstavitve računa. To določilo je bistvena sestavina prodajne pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik v roku ne sklene pogodbe, upravljavec zadrži njegovo varščino.

13.    Kupec nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati DDV in stroške zemljiškoknjižnega prenosa.

14.    Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno ».

15.    Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu na tel.št. 03/703 84 00.


Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00