Upravna enota Žalec bo pričela izdajati Evropsko kartico ugodnosti za invalide
Datum objave: 14.7.2017
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov je Upravna enota Žalec pridobila nove pristojnosti. Izdajali bomo invalidske kartice ugodnosti, z veljavnostjo 10 let. Kot je razvidno iz zgoraj priložene fotografije, je izgled kartice na sprednji strani enak za vse države EU. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je leta 2016 pričelo izvajati evropski projekt Evropska kartica ugodnosti za invalide (European Disability Card and associated benefits).
Z EU kartico ugodnosti za invalide, invalidi izkazujejo status invalida pri uveljavljanju komercialnih popustov predvsem na področju prometa, turizma, kulture, športa, prostega časa in na drugih področjih, ki priznavajo ugodnosti osebam na podlagi pridobljenega statusa invalida in nekaterih opredeljenih telesnih okvar, tako v Sloveniji kot  tudi v drugih državah članicah EU. Invalidi iz drugih držav članic EU pa bodo lahko uporabili enake ugodnosti v Sloveniji kot jih invalidi, slovenski državljani. Na ta način se uresničuje Konvencija o pravicah invalidov, Akcijski program za invalide 2014-2021 ter Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010-2020.

Trenutno je v EU možno koristiti ugodnosti na osnovi kartice poleg Slovenije, še v Belgiji, na Finskem, v Italiji, na Malti, v Estoniji, na Cipru in v Romuniji. Postopno se bo projekt razširil še na druge države EU.

Evropsko kartico ugodnosti bodo lahko pridobili tisti upravičenci - invalidi, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, to so slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gluhoslepi, osebe s telesnimi okvarami, osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z drugimi dolgotrajnimi okvarami zdravja. 

Vlogo za izdajo kartice bodo upravičenci - invalidi lahko vložili na katerikoli upravni enoti v Sloveniji, ne glede na kraj bivanja. Vlogi bo potrebno priložiti barvno fotografijo velikosti 21 mm x 28 mm ter navedbo invalidnosti ali telesne okvare. Zaželeno je, da je k vlogi priložena odločba o invalidnosti. Tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji bodo vlogi morali obvezno priložiti dokazilo tuje države, da imajo status invalida, skupaj z uradnim prevodom. Kot že navedeno,  obstajajo zakonske opredelitve glede upravičenosti do prejema kartice.

Naloga upravne enote je, da preveri, če so navedbe upravičenca na vlogi pravilne in hkrati preveri, ali vlagatelj izpolnjuje pogoje. Stranko, ki bo izpolnjevala vse pogoje bomo vpisali v evidenco izdanih invalidskih kartic ugodnosti, izpolnili formular z osebnimi podatki, ki so potrebni za izdelavo kartice ter nanj nalepili fotografijo upravičenca. Formular bomo posredovali izvajalcu za izdelavo EU kartice, ki bo le to poslal na naslov upravičenca. 

V kolikor bomo na upravni enoti ugotovili, da stranka ne izpolnjuje pogojev za izdajo EU kartice, ji bo izdana odločba, o zavrnitvi njene zahteve. 

V primeru izgube, kraje ali uničenja, jo mora upravičenec preklicati na upravni enoti. Po preklicu kartice, ob poteku veljavnosti, v primeru obrabe ali poškodbe kartice, če upravičenec spremeni osebno ime ali če fotografija ne kaže več prave podobe,  pa lahko na upravni enoti zahteva izdajo nove kartice. 

V izdelavi je spletna baza komercialnih ugodnosti : http://www.invalidska-kartica.si/. V aplikaciji bodo navedene ponujene komercialne ugodnosti za invalide iz vse Slovenije. Ugodnosti bo mogoče iskati po posameznih krajih in po posameznih področjih (kultura, šport, prosti čas, transport in turizem).  Baza bo interaktivna, kar pomeni, da se bodo ugodnosti lahko dodajale ali odvzemale. Baza bo dvojezična. Uporabniki bodo imeli možnost uporabe baze ugodnosti tudi preko mobilne aplikacije na svojem mobilnem telefonu.

Hkrati bi vas radi seznanili še z nekaterimi drugimi novostmi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Upravičenci – invalidi bodo lahko vloge za tehnične pripomočke in prilagoditev vozila po novem vlagali tudi elektronsko, preko E-Uprave. Vse vloge se lahko vlagajo na katerikoli upravni enoti, ne glede na bivališče vlagatelja. Uveljavlja pa se tudi vrednotnica za plačilo stroškov šolanja psa pomočnika. Do psa pomočnika bodo upravičeni težko ali najtežje gibalno ovirani invalidi, kar je pri nas novost, sedaj so do psa vodniki bili upravičeni le slepi. Invalidi bodo psa pomočnika, ki ga bodo izšolali na javnem razpisu izbrani izvajalci, dobili v svojo last.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 03 713 51 20 ali nam pišite na e-naslov ue.zalec@gov.si.
                                                                                                       Simona Stanter, načelnica
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00