Sprejet občinski proračun za leto 2018
Datum objave: 26.1.2018
Braslovški svetniki in svetnice so na 21. redni seji, v sredo 21. januarja 2018 obravnavali enajst točk dnevnega reda, med pomembnimi točkami pa so bile obravnava Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadne voda, povišane cene programa vrtca, Pobuda za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesto A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug ter Predlog proračuna Občine Braslovče za leto 2018 v drugi obravnavi.

Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadne voda, je svetnikom obrazložil direktor Javnega komunalnega podjetja Žalec Matjaž Zakonjšek in poudaril, da se elaborat v glavnem nanaša na prihodnje obračunsko obdobje, to je za letošnje leto. Izračunane cene  za letošnje leto temeljijo na planskih količinah in stroških, za omrežnino pa so svetniki potrdili 50-odstotno subvencioniranje, takšno je bila tudi lani.

Dalj čas pa so se svetniki zadržali pri povišanju cene programa vrtec. Ker se cene programov vrtca niso spreminjale vse od leta 2013, je bil dvig cen nujen, saj trenutna cena namreč v tem trenutku zadostuje le za pokritje stroškov plač, v minimalnem deležu pa tudi materialnih stroškov ter živil. Svetniki so po krajši razpravi potrdili nove cene. Tako znaša nova cena za prvo starostno obdobje (1-3 let) 459,52 evra, kar je 12 odstotkov več, za drugo starostno obdobje pa (3-6 let) 352,92 evra, 3 odstotke več. Starši otrok, za katere pa je Občine Braslovče po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, lahko uveljavijo pravico do dodatnega znižanja plačila programa v času šolskih počitnic. Dodatno znižanje se prizna na odsotnost otroka najmanj deset dni in največ dva meseca v času od 20. junija do 31. avgusta.

Pobuda za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesto A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug je na seji obrazložil Urban Jeriha ter poudaril, da bodo to pobudo obravnavala tudi občinska sveta Občin Šmartno ob Paki in Polzela. Občinski svet je pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti podprl.

V nadaljevanju je občinski svet po končani 35-dnevni javni razpravi, v drugem branju obravnavali  predlog Proračuna Občine Braslovče za leto 2018. Najprej je v skladu s Poslovnikom župan Branimir Strojanšek pojasnil, katere pripombe iz javne obravnave je upošteval pri pripravi predloga in katere ni, v nadaljevanju pa je poročal o prejetem amandmaju svetnika Slavka Škete. Podal je mnenje o prejetem amandmaju, ki se je nanašal na sofinanciranje nabave gasilskega vozila za PGD Parižlje-Topovlje v višini 30 tisoč evrov. Amandma ni bil izglasovan in svetniki so zatem potrdili z 12 glasovi  in 2 proti Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2018. 

V sprejetem proračunu so se prihodki glede na prvo obravnavo 22. novembra 2017 povišali za 16.188 evrov in znašajo 4.599.526 evrov. Odhodki so se povišali za 107.320 evrov in so planirani v višini 5.038.424 evrov. Glavnina povišanja glede na prvo obravnavo se nanaša na dodatne investicijske odhodke in transfere v višini 94.515 evrov. Gre za investicije v obnovo vodovodov in investicijsko vzdrževanje na centralni čistilni napravi v Kasazah (skupna infrastruktura šestih občin SSD). Ostale investicije se nanašajo predvsem na izgradnjo kanalizacijskih priključkov ter nadaljevanje izgradnje fekalnega kanala Grajska vas – Gomilsko – Šmatevž – Glinje – Kamenče. Predviden je začetek gradnje stanovanj v starem kulturnem domu Braslovče in priprava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev OŠ Braslovče. V proračunu se planira tudi obnova Kulturnega doma v Letušu in Doma borcev na Dobrovljah. V letu 2018 bo Občina Braslovče za odplačilo glavnic kreditov porabila 191.449 evrov. Razlika med planiranimi prihodki in odhodki se pokriva z ocenjenim ostankom sredstev leta 2017 in najemom kredita v višini do 589.311 evrov.                                                                                   

T. Tavčar
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2017

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00