Vabilo na zbore občanov
Datum objave: 11.1.2019
Na podlagi 45. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)) in 68. člena Statuta občine Braslovče (Ur. list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) župan Občine Braslovče sklicuje


Z B O R E   O B Č A N O V

ki bodo v posameznih krajih v času od 21. 1. 2019 do 24. 1. 2019 po naslednjem razporedu :

Območje BRASLOVČE: dne 21. 1. 2019 ob 18.00 uri v avli Doma kulture Braslovče

Območje LETUŠ: dne 22. 1. 2019 ob 18.00 uri v Kulturnem domu Letuš

Območje GOMILSKO:  dne 23. 1. 2019 ob 18.00 uri v avli Doma krajanov Gomilsko

Območje TRNAVA: dne 24. 1. 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi Gasilskega doma Trnava

Območje PARIŽLJE in TOPOVLJE:  dne 24. 1. 2019 ob 19. uri v sejni sobi Gasilskega doma Parižlje-Topovlje

Predlog dnevnega reda:

1.    Zbiranje predlogov za člane krajevnih odborov
2.    Razno

O b r a z l o ž i t e v :

Člane krajevnih odborov predlagajo na svojih zborih prebivalci krajevnih skupnosti, imenuje in razrešuje pa jih Občinski svet občine Braslovče na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Krajevni odbori štejejo od sedem do petnajst članov. Število (članov) se lahko predhodno določi na zboru občanov (4. člen Odloka o ustanovitvi krajevnih odborov, Uradni list RS št. 43/07).

Pisne predloge za člane posameznih krajevnih odborov lahko občani ali politične stranke posredujejo tudi predhodno na elektronski naslov obcina@braslovce.si. Predlogi bodo obravnavani na zboru občanov.

                                                                                                   Župan Občine Braslovče
                                                                                                            Tomaž Žohar

Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00