S 3. redne seje občinskega sveta
Datum objave: 14.2.2019
Svetniki Občine Braslovče so se v sredo, 13. 2. 2019, sestali na 3. redni seji, na kateri so obravnavali 13 točk dnevnega reda.

Po potrditvi zapisnika 2. redne seje in razširjenega dnevnega reda je župan Tomaž Žohar podal poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje.

Sledila je obravnava Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Braslovče, ki ga je predstavil Matjaž Zakonjšek, direktor JKP Žalec. Po razpravi so svetniki potrdili predlagani Elaborat in sprejeli sklep, da se subvencije k ceni omrežnine za odvajanje odpadnih voda gospodinjstvom znižajo za 10 %. Občina Braslovče bo na podlagi sprejetih sklepov v proračun pridobila dodatna sredstva za  izvedbo nujno potrebnih investicij v obnovo vodovodov in izgradnjo kanalizacije. Vsi podrobnejši podatki o potrjenih cenah storitev bodo za občane od 1. marca dalje objavljeni na spletni strani JKP Žalec, d.o.o.

Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je občinski svet imenoval člane in predsednike stalnih delovnih teles ter člane krajevnih odborov Braslovče, Letuš, Gomilsko, Trnava in Parižlje - Topovlje. Za predstavnico Občine Braslovče v Svet lokalnih skupnosti CSD Savinjsko -  Šaleška je, prav tako na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanj, občinski svet imenoval Katjo Tomažič iz Pariželj.

S soglasno potrditvijo predlagane spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Braslovče, bodo svetniki gradivo za prihodnjo sejo že prejeli po elektronski pošti in s tem prispevali k večji ekonomičnosti poslovanja občine.
Soglasno je bil potrjen tudi predlog Odloka o OPPN za del območja PA2 – Braslovče (Marovt – Rojšek).

Pod točko 11 dnevnega reda so svetniki obravnavali Predlog Odloka o proračunu Občine Braslovče za leti 2019 in 2020. V uvodni predstavitvi je Barbara Florjan Jelen predstavila temeljna izhodišča  za pripravo predloga proračuna, načrtovane politike občine, oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v letih 2019 in 2020, okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika proračuna v prihodnjih dveh letih in kadrovski načrt, načrt razvojnih programov ter načrt nabav.
Planirani prihodki za leto 2019 znašajo 4.612.893 EUR, planirani odhodki pa 4.651.882 EUR. Razlika med planiranimi prihodki in odhodki se pokriva z ocenjenim ostankom sredstev leta 2018. V letu 2019 se ne predvideva zadolževanja pri poslovnih bankah.
Planirani prihodki za leto 2020 znašajo 4.544.208 EUR, planirani odhodki pa 5.127.102 EUR. Razlika med planiranimi prihodki in odhodki se pokriva z ocenjenim ostankom sredstev leta 2019 in planirano zadolžitvijo v višini 560.000 EUR.
V splošni razpravi so nekateri svetniki podali mnenje k predlaganemu proračunu. Po razpravi pa je Občinski svet soglasno potrdil sklep, da je predlog Odloka o proračunu za leti 2019 in 2020 ustrezna podlaga za javno razpravo in se ga posreduje v 20 dnevno javno obravnavo, v kateri bodo predlog podrobno obravnavala pristojna delovna telesa in vsi krajevni odbori.

Zaradi potrebne uskladitve z veljavno zakonodajo je občinski svet soglasno potrdil tudi predlagano sprembo Odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje.


Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00