S 5. redne seje občinskega sveta
Datum objave: 11.4.2019
V  sredo, 10. aprila, so se svetniki Občine Braslovče sestali na peti redni seji občinskega sveta in obravnavali trinajst točk dnevnega reda.  

Po potrditvi zapisnika četrte seje in predlaganega dnevnega reda je župan Tomaž Žohar svetnike seznanil s poročilom o realizaciji sklepov prejšnje seje, vključno z odgovori na pobude in vprašanja svetnikov ter poročilom o investicijah v teku.

Sledila je seznanitev s poročilom o poslovanju Osnovne šole Braslovče v letu 2018. Poročilo je predstavila ravnateljica mag. Marija Arh, ki je leto 2018 ocenila kot uspešno. Šola je dosegla dobre rezultate na učnem in športnem področju. Izvedeni so bili številni obogatitveni programi in opravljene nekatere nujno potrebne investicje ter posodobitve. Kljub rasti stroškov je bil tudi izkaz prihodkov in odhodkov pozitiven. Minimalen presežek pa bo šola, v soglasju z občinskih svetom, porabila za razvoj svoje dejavnosti.

V drugem branju je bil sprejet predlagani Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Braslovče. Za prenočevanje v nastanitvenih obratih na območju občine Braslovče bo od 1. 5. 2019 dalje potrebno palačati 1,5 EUR turistične in promocijske takse na osebo.
V prvi obravnavi so svetniki obravnavali še predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju splošne medicine, otroškega dispanzerja in fizioterapije na območju občine Braslovče in ga predložili v 30 dnevno javno obravnavo.

Soglasno je bil potrjen sklep o ukinitvi dveh parcel v splošni rabi v k.o. Šmatevž in k.o. Orla vas za potrebe nadaljnjih postopkov zamenjave oziroma odprodaje zemljišč v lasti občine zainteresiranim občanom.
Svetniki so potrdili tudi predlagano menjavo zemljišč, v lasti občine, z zasebnikom v Letušu za potrebe ureditve potrebnih parkirišč pri bodočem gostinskem lokalu in ureditve krožišča pri mostu v Letušu.

Sledila je obravnava zaključnega računa proračuna za leto 2018. Prihodki proračuna so bili v letu 2018 realizirani v višini 4.301.436 EUR (95,2% glede na plan), odhodki pa v višini 4.309.216 EUR (88% glede na plan). V letu 2018 je bil v bilanci prihodkov in odhodkov tako zabeležen manjši presežek odhodkov nad prihodki v višini 7.780 EUR, ki se pokrije s presežkom iz računa financiranja v letu 2018. Po sprejetju zaključnega računa proračuna na tokratni seji, sledi še pregled s strani nadzornega odbora in zunanjega revizorja.

Pri točki 12, ki je predvidevala sprejetje sklepa o odpovedi najemne pogodbe za MHE Letuš, so svetniki predlagali, da se opravi le splošna razprava in da se tematika, ki se vleče že nekaj let, obravnava še na pristojnih delovnih telesih ter na seji KO Letuš. Občinski svet bo o odpovedi pogodbe odločal na eni od prihodnjih sej, na podlagi prejetih stališč delovnih teles in Krajevnega odbora Letuš.
Občina Braslovče
Braslovče 22, 3314 Braslovče
03 703 84 00
03 703 84 10

Matična številka: 1357557000
ID za DDV: SI49877445
Transakcijski račun:
01351-0100004434
BIC Banke: BSLJSI2X

Podračun za upravne takse:
SI56 01351-5510309123
Sklic: SI11 76503-7111002-2019

Podračun za turistične takse:
SI56 0135 1845 0000 047

Uradne ure
pon, tor: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00
sre: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
pet: 8.00 - 12.00
Poslovni čas občinske uprave
pon, tor, čet: 8.00 - 15.00
sre: 8.00 - 17.00
pet: 8.00 - 13.00